Kontakt

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zremb Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Chcemy Państwa poinformować o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwłaszcza w związku z treścią nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Niniejsza informacja dotyczy wszystkich przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i sytuacji, w której dane osobowe pozyskujemy z innych źródeł, np. dane pracowników, współpracowników naszych kontrahentów, które od nich pozyskujemy.

Administrator danych.

Zremb Sp. z o.o. ul. Warszawska 40/2a, 40-008 Katowice, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000196108, NIP: 634-013-34-53, REGON: 270591977, Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 2.376.500,00 PLN, BDO: 000542409

Kontakt z nami w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@zrembkatowice.pl

Inspektor danych osobowych.

W przypadku wyznaczenia przez nas tego podmiotu, zostaniesz o tym poinformowany w tym miejscu.

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Zremb Sp. z o.o. przetwarza Wasze dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

Poniżej znajdziecie wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:
– w celu wykonania umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit b/ RODO,
– w celu wystawienia dokumentów księgowych i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
– w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także interesu naszego kontrahenta polegającego na sprawnym wykonaniu umowy, (w tym możliwości kontaktu w trakcie wykonywania umowy), a także zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach, w których wykonujemy umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w stosunku do danych osobowych pozyskiwanych od naszych kontrahentów, jak np. dane ich pracowników, współpracowników, podwykonawców ( podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, dane kontaktowe, dane potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonania umowy).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

W związku z naszą działalnością i wyłącznie w celach wyżej wskazanych Twoje dane mogą być przekazywane:
– stronom umów, które wykonujemy z Twoim udziałem, a także innym osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność;
– dostawcy oprogramowania np. Microsoft;
– organom publicznym w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostepnienia im danych.

Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Twoich danych osobowych nie przekazujemy podmiotom spoza Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w celach:
– ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń́ wynikających z umowy lub z innego tytułu,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
w zależności od tego co nastąpi najpóźniej.
Twoje dane przetwarzamy w celu marketingowym do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

Twoje uprawnienia.

Przysługuje Ci prawo żądania:
– dostępu do Twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– żądania przeniesienia danych do innego administratora

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją:
– wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią),
– jeżeli dane osobowe są̨ przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres email: rodo@zrembkatowice.pl Proszę pamiętaj, iż przed realizacją Twoich uprawnień́ będziemy musieli Cię odpowiednio zidentyfikować.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są̨ przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć́ skargę̨ do właściwego organu nadzorczego.

Podanie danych.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz nam swoich danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Profilowanie.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Realizacja dla KGHM

Wymagające zadanie dla
globalnej firmy z branży
przemysłu wydobywczego.

Sprawdź inne nasze case study.

Realizacja dla KGHM

Modernizacja windy – CASE STUDY – dla
Firmy KGHM
ciekawe wyzwanie i praca